Takster og øvrige udgifter pr. 1. april 2023

(Reguleres én gang årligt)

Skolepenge
Kr. 1.881,50 kr. pr. måned. Juli er betalingsfri måned.

SFO, obligatorisk for 0.-3. klasse
Kr. 1.504,14 pr. måned i 11 måneder (uanset om en evt. klubplads accepteres tidligere end 31. juli.). Juli er betalingsfri måned.

Elever i kommende 0. klasse starter i SFO 14 dage inden skolestart. Første rate forfalder til betaling pr. 1. august.

Indmeldelsesgebyr og depositum
Indmeldelsesgebyr og depositum forfalder så snart en tilbudt plads accepteres. Ved tilbud om plads gives 5 hverdages frist til accept samt indbetaling af beløbene.

  • Indmeldelsesgebyr – Kr. 4.500,00
  • Depositum – Kr. 3.000,00

Indmeldelsesgebyret er et engangsbeløb og refunderes ikke. Depositum modregnes i slutopgørelsen, når eleven forlader skolen.

Søskendemoderation
Der betales fuldt skolepengebeløb for det første barn; For det andet barn får man 10% rabat, tredje barn 20% rabat, fjerde barn 30% rabat osv. Søskenderabatten gælder udelukkende på skolepenge og således ikke på SFO-betaling.

Princip for elever med bopæl i udlandet
Friskoleloven giver ikke mulighed for at modtage statstilskud til elever med bopæl uden for Danmark eller uden dansk CPR-nr. Undtaget for dette er elever, der efter lov om Det Centrale Personregister ikke skal registreres i CPR-registeret (diplomatbørn m.v.) og grønlandske elever. Elever kan godt optages på skolen og følge den almindelige undervisning. På Hvidovre Privatskole optages elever, der falder uden for tilskudsrammen på lige vilkår med andre elever og efter de til enhver tid gældende optagelsesprocedurer. For elever der ikke har ret til statstilskud, justeres forældrebetalingen, så den også dækker, det beløb skolen ville have modtaget i tilskud. Statstilskuddet til skolen er en del af Finansloven og kan derfor ændres fra år til år.

Chromebook
Alle børn fra 0. – 9. klasse skal selv medbringe egen, funktionsdygtig Chromebook til undervisningsbrug. En Chromebook kan købes forskellige steder og ligger i et prisleje på kr. 1.800,00 – 5.000,00

Klassekasse
Hver klasse har sin egen klassekasse, hvor der skal indbetales et beløb i størrelsesordenen kr. 100,00 – 500,00 pr. år.

Lejrskole
Klasserne er på lejrskole hvert år, og i 9. klasse er de på udlandstur. Alle elever deltager, og udgiften er kr. 600,00 pr. overnatning. Antal af dage og dato for turen varierer afhængig af klassetrin. Betaling for lejrskoleopholdet bliver opkrævet via skolepengene, og betales for hele skoleåret, uagtet at eleven evt. udmeldes i løbet af skoleåret. Grunden til dette er, at såvel transport, overnatning, entréer, osv. bestilles og betales allerede ved skoleårets start for at få de bedst mulige priser. Juli er betalingsfri måned.
Læs mere her

Skitur
Skolen har hvert år i januar en skitur, hvor både elever og forældre kan deltage. Det er frivilligt at deltage. Den forventede udgift ligger p.t. i størrelsesordenen kr. 3.350,00 pr. barn og kr. 4.350,00 pr. voksen.

Skolemad
Hvidovre Privatskole har en aftale med SundSkolemad om levering af skolemad. Man skal som forældre selv tilmelde sig og betale via deres hjemmeside, hvor der endvidere kan læses om de generelle betalings- og leveringsbetingelser samt link til den app, der også skal anvendes.

 Skolemælk
Hvidovre Privatskole har en aftale med Mejeriernes Skolemælksordning om levering af mælk. Man skal som forældre selv tilmelde sig og betale via deres hjemmeside, hvor der endvidere kan læses om de generelle betalings- og leveringsbetingelser.

Skolemælk banner Landbrugsstyrelsens-webbanner-400x200
Opsigelse/udmeldelse
Opsigelse/udmeldelse:

Opsigelse for 0.-8. klasse
Når en elev udmeldes skal dette ske skriftligt på en udmeldelsesblanket (kan hentes nederst på siden), der afleveres til kontoret. Blanketten skal forsynes med forældremyndighedshavernes underskrift (er der fælles forældremyndighed skal blanketten således forsynes med begge forældres underskrifter for at være gyldig). Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en måned (= løbende måned + en måned).
Der betales skolepenge i varselsperioden, også selvom eleven ikke deltager i undervisningen.
Depositum, som ved elevens skolestart blev indbetalt, vil blive udbetalt, når kontoen er gjort op og alle indbetalinger er modtaget. Har skolen tilgodehavender i form af udlånte bøger (som ikke er blevet afleveret), restbetaling for lejrskole m.m., vil der ske modregning for dette i slutafregningen. Skulle depositum ikke dække eventuelle tilgodehavender til skolen, vil en faktura med differencen blive fremsendt til betaling.

Opsigelse for 9. klasse
Eleverne i 9. klasse opsiges automatisk pr. 31. juli. Eleverne i 9. klasse kan således ikke meldes ud før 31. juli, med mindre eleven flytter skole midt i skoleåret.
Opgørelse af kontoen vil finde sted i august måned, og depositum vil blive udbetalt/modregnet elevens konto. Skulle der være tilgodehavende til skolen, som depositum ikke dækker, vil en faktura med differencen blive fremsendt.

Opsigelse for SFO
Når en elev udmeldes fra skolen skal der samtidig ske skriftlig udmeldelse af SFO’en. Også udmeldelse af SFO’en skal ske skriftligt på en udmeldelsesblanket (kan hentes nederst på siden), der afleveres til kontoret. Blanketten skal forsynes med forældremyndighedshavernes underskrift (er der fælles forældremyndighed skal blanketten således forsynes med begge forældres underskrifter for at være gyldig). Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en måned (= løbende måned + en måned). Der betales for SFO i varselsperioden, også selvom eleven ikke benytter sig af tilbuddet.
3. klasses elever udmeldes automatisk fra SFO’en pr. 31. juli. Såfremt eleverne tager imod klubplads inden 31. juli, meddeles dette til kontoret via en udmeldingsblanket. Betaling til Hvidovre Privatskoles SFO sker til og med 31. juli uanset om eleven benytter sig af SFO’en eller ej.

Hent udmeldelsesblanket her

Hent udmeldelsesblanket SFO her

Betalingsvilkår
Betalingsvilkår:
Ved for sen eller manglende betaling anvender Hvidovre Privatskole følgende procedure:
  1. Betalingspåmindelse: Kommer ca. 5 dage efter sidste forfaldsdato. Der pålægges ikke gebyr, påmindelsen er blot en reminder. Betalingsfrist er yderligere 5 dage.
  2. Rykkerskrivelse nr. 1: Sendes 10 dage fra forfaldsdato. Der pålægges et gebyr på 100 kr. Betalingsfrist 10 dage.
  3. Rykkerskrivelse nr. 2: Sendes 20 dage fra forfaldsdato. Der pålægges et gebyr på 100 kr. Betalingsfrist 10 dage.

Overholdes denne frist ikke betragtes samarbejdet som afsluttet, på forældrenes foranledning, og eleven er udmeldt af skolen ved udgangen af måneden. Såfremt ovenstående betalingsvilkår ikke overholdes, overgives sagen til retslig inkasso.

Betalingsservice: 
Skolepenge og SFO-betaling, der er tilmeldt betalingsservice, er fritaget for gebyr. Hvis du betaler via bankoverførsel eller almindelig indbetaling til vores konto pålægges et gebyr på 50 kr.

Bankkonto i Sparekassen Kronjylland:
Skolepenge: Reg.nr. 6681 kontonummer: 0017398644
Venteliste: Reg.nr. 6681 kontonummer: 0017398903