Takster og øvrige udgifter pr. 1. jan 2024

(Reguleres én gang årligt) 

Skolepenge
Kr. 1.919,13 kr. pr. måned. Juli er betalingsfri måned.

SFO, obligatorisk for 0.-3. klasse
Kr. 1.534,22 pr. måned i 11 måneder (uanset om en evt. klubplads accepteres tidligere end 31. juli.). Juli er betalingsfri måned.

Indmeldelsesgebyr og depositum
Indmeldelsesgebyr og depositum forfalder så snart en tilbudt plads accepteres. Ved tilbud om plads gives 5 hverdages frist til accept samt indbetaling af beløbene.  

  • Indmeldelsesgebyr – Kr. 4.500,00
  • Depositum – Kr. 3.000,00
    Indmeldelsesgebyret er et engangsbeløb og refunderes ikke. Depositum modregnes i slutopgørelsen, når eleven forlader skolen.

    Princip for elever med bopæl i udlandet
    Friskoleloven giver ikke mulighed for at modtage statstilskud til elever med bopæl uden for Danmark eller uden dansk CPR-nr. Undtaget for dette er elever, der efter lov om Det Centrale Personregister ikke skal registreres i CPR-registeret (diplomatbørn m.v.) og grønlandske elever. Elever kan godt optages på skolen og følge den almindelige undervisning. På Hvidovre Privatskole optages elever, der falder uden for tilskudsrammen på lige vilkår med andre elever og efter de til enhver tid gældende optagelsesprocedurer. For elever, der ikke har ret til statstilskud, justeres forældrebetalingen, så den også dækker, det beløb skolen ville have modtaget i tilskud. Statstilskuddet til skolen er en del af Finansloven og kan derfor ændres fra år til år.

Skolekort/tilskud til transport til og fra skole
Skolen yder ikke tilskud til skolekort og/eller transport til og fra skole. 

Fripladstilskud
Fordelingssekretariatet er en selvejende institution, som bl.a. fordeler tilskud til friskoler og private grundskoler – herunder FRIPLADSTILSKUD. Fripladstilskuddet tildeles efter Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle på baggrund af forældrenes indkomstgrundlag for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder.  Der ansøges hvert år ved at udfylde og indsende ansøgningsskema, som lægges op på ForældreIntra. 

Chromebook
Alle børn fra 0. – 9. klasse skal selv medbringe egen, funktionsdygtig Chromebook til undervisningsbrug. En Chromebook ligger i et prisleje på 2.500 – 5.000 kr.

Klassekasse
Hver klasse har sin egen klassekasse, hvor der skal indbetales et beløb i størrelsesordenen 100 – 500 kr. pr. år.

Lejrskole
Klasserne er på lejrskole hvert år, og i 9. klasse er de på udlandstur. Alle elever deltager, og udgiften er kr. 605,00 pr. overnatning. Antal af dage og dato for turen varierer afhængig af klassetrin. Betaling for lejrskoleopholdet bliver opkrævet via skolepengene, og betales for hele skoleåret, uagtet at eleven evt. udmeldes i løbet af skoleåret. Grunden til dette er, at såvel transport, overnatning, entréer, osv. bestilles og betales allerede ved skoleårets start for at få de bedst mulige priser. Juli er betalingsfri måned.
Læs mere her

Skitur
Skolen har hvert år i januar en udlands-skitur, hvor både elever og forældre kan deltage. Det er frivilligt at deltage. Den forventede udgift ligger p.t. i størrelsesordenen kr. 3.350,00 pr. barn og kr. 4.350,00 pr. voksen.

Skolemad
Hvidovre Privatskole har en aftale med SundSkolemad om levering af skolemad. Man skal som forældre selv tilmelde sig og betale via deres hjemmeside, hvor der endvidere kan læses om de generelle betalings- og leveringsbetingelser samt link til den app, der også skal anvendes.

 

Skolemælk
Hvidovre Privatskole har en aftale med Mejeriernes Skolemælksordning om levering af mælk. Man skal som forældre selv tilmelde sig og betale via deres hjemmeside, hvor der endvidere kan læses om de generelle betalings- og leveringsbetingelser.

 

Skolemælk banner

Udmeldelse
Udmeldelse:

Udmeldelse – 0.-8. klasse
Når en elev ønskes udmeldt, skal dette ske skriftligt på en udmeldelsesblanket (kan hentes nederst på siden), der afleveres til kontoret. Blanketten skal forsynes med forældremyndighedshavernes underskrift (er der fælles forældremyndighed, skal blanketten således forsynes med begge forældres underskrifter for at være gyldig). Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en måned (= løbende måned + en måned).
Der betales skolepenge i varselsperioden, også selvom eleven ikke deltager i undervisningen. Depositum, som ved elevens skolestart blev indbetalt, vil blive udbetalt, når kontoen er gjort op og alle indbetalinger er modtaget. Har skolen tilgodehavender i form af udlånte bøger (som ikke er blevet afleveret), restbetaling for lejrskole m.m., vil der ske modregning for dette i slutafregningen. Skulle depositum ikke dække eventuelle tilgodehavender til skolen, vil du modtage en mail med information om indbetaling.

Udmeldelse SFO
SFOén for elever i 0.-3. klasse er obligatorisk. Når en elev i 0. – 3.kl. udmeldes fra skolen, udmeldes eleven automatisk også af SFOén. 3. klasses elever udmeldes automatisk fra SFO’en pr. 31. juli. Såfremt en elev tager imod klubplads inden 31. juli, meddeles dette på mail til kontoret. Betaling for Hvidovre Privatskoles SFO sker altid til og med udgangen af 3. kl., d. 31. juli, uanset om eleven benytter sig af SFO’en eller ej.

Udmeldelse – 9. klasse
Elever, der afslutter 9. klasse udmeldes automatisk pr. 31. juli. Eleverne i 9. klasse kan således ikke meldes ud før 31. juli, medmindre eleven flytter skole midt i skoleåret.
Opgørelse af kontoen finder sted i august måned, og depositum bliver udbetalt/modregnet elevens konto. Skulle der være tilgodehavende til skolen, som depositum ikke dækker, vil du modtage en mail med information om indbetaling.

Hent udmeldelsesblanket her

 

Betalingsvilkår

Ved for sen eller manglende betaling anvender Hvidovre Privatskole følgende procedure:

  1. Rykkerskrivelse nr. 1: Sendes 10 dage fra forfaldsdato. Der pålægges et gebyr på 100 kr. Betalingsfrist 10 dage.
  2. Rykkerskrivelse nr. 2: Sendes 20 dage fra forfaldsdato. Der pålægges et gebyr på 100 kr. Betalingsfrist 10 dage.

 Overholdes denne frist ikke, betragtes samarbejdet som afsluttet, på forældrenes foranledning, og eleven er udmeldt af skolen ved udgangen af måneden. Såfremt ovenstående betalingsvilkår ikke overholdes, overgives sagen til retslig inkasso.

Betalingsservice: 
Skolepenge og SFO-betaling, der er tilmeldt Betalingsservice, er fritaget for gebyr. Hvis du/I betaler via bankoverførsel eller almindelig indbetaling til vores konto pålægges et gebyr på 50 kr.

Bankkonto i Sparekassen Kronjylland:
– Ny elev (til indbetaling af opstartsgebyr og depositum): Reg.nr. 6686 kontonummer: 0017438018
– Venteliste (ved opskrivning): Reg.nr. 6686 kontonummer: 0017398903
Skolepenge: Reg.nr. 6686 kontonummer: 0017398644