Vedtægter for Hvidovre Privatskole

GODKENDELSE

Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 17. marts 2015 godkendt vedtægterne for Den selvejende Institution Hvidovre Privatskole.
Ændringer er godkendt på ekstraordinær generalforsamling afholdt 19. april 2016. Seneste ændring (adresseændring) er godkendt på ordinær generalforsamling afholdt 26. april 2022. 
Vedtægterne er senest offentliggjort på skolens hjemmeside i 2017. Adresseændring er offentliggjort på hjemmesiden 08.06.2022. 

I. SKOLENS NAVN, ADRESSE OG OPRETTELSESÅR

§ 1.

Skolens navn er ”Den selvejende institution Hvidovre Privatskole”.

Stk. 2. Skolens hjemsted er Hvidovre Kommune. Skolens adresse er Gungevej 2, 2650 Hvidovre.

Stk. 3. Skolen er oprettet i år 2015. Skolen er stiftet af bestyrelsen 18. november 2013.

 

II. SKOLENS ORGANISERING OG DRIFT

§ 2.

Skolen er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution. Skolen har CVR-nr.: 36355344

Stk. 2. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egen dækning, herunder skolepenge for eleverne, forældrebetaling for skolefritidsordning og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 3. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 4. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 5. Bidrag til skolen giver ikke bidragsyderen ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

III. SKOLENS FORMÅL

§ 3.

Skolens formål er at drive privat grundskole efter den til enhver tid gældende lovgivning for friskoler og private grundskoler m.v. Skolen giver undervisning inden for 0. – 9. klassetrin. Skolen kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin samt skolefritidsordning. Skolen forbeholder sig ret til at sortere i eleverne med det formål at sikre en hensigtsmæssig fordeling.

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3. Skolen skal i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 4. Skolen driver virksomhed på følgende værdigrundlag: Høj faglig og social trivsel for alle elever.

 

IV. BESTYRELSENS OPGAVER M.V.

§ 4.

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen

Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for skolens økonomi og drift.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og øvrige personale. Bestyrelsen kan overdrage skolens leder sin ret til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer i fællesskab med forældrekredsen beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 7. Bestyrelsen træffer i fællesskab med forældrekredsen beslutning om ændring af skolens vedtægter.

Stk. 8. Udenfor de tilfælde, hvor bestyrelsen efter loven skal drage omsorg for likvidation af skolen, træffer bestyrelsen i fællesskab med forældrekredsen beslutning om skolens nedlæggelse.

Stk. 9. Bestyrelsen træffer i øvrigt beslutning om ethvert spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 10. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger og indføre konstateret inhabilitet i protokollen.

Stk. 11. Bestyrelsen skal i tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægtens ordlyd følge lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at vedtægten til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

 

§ 5.

Bestyrelsens medlemmer er ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.

Stk. 5. Skolen kan udbetale kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne efter reglerne i tjenesterejseaftalen, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 12212 af den 30. juni 2000.

 

V. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING, FUNKTIONSMÅDE OG FUNKTIONSPERIODE M.V.

§ 6.

Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf de seks vælges af og blandt forældrekredsen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Bestyrelsen udpeger ét medlem, det 7.

Stk. 2. Hvert år vælges for et år to suppleanter af og blandt forældrekredsen. Suppleanten med flest stemmer er førstesuppleant.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år.  I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Det af bestyrelsen udpegede medlem har en funktionsperiode på ét år.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 5. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 6. Skolens medarbejdere kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Skolens medarbejdere kan kun deltage i valg af bestyrelsen, hvis de samtidig er forældre til elever på skolen.

Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder de betingelser for medlemskab af bestyrelsen, som følger af § 5 i lov om friskoler og private grundskoler eller af vedtægterne.

Stk. 9. Udtræder et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden, indtræder suppleanten for resten af funktionsperioden. Hvis der ikke er en suppleant, skal der hurtigst muligt vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den udtrædendes resterende funktionsperiode.

Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske, og kan i øvrigt fortsætte i bestyrelsen, selvom de ikke har børn på skolen, indtil bestyrelsesmedlemmets valgperiode udløber.

Stk. 11. Forældrekredsen kan på et forældrekredsmøde afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 12. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne ved personligt fremmøde er til stede.

Stk. 14. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 15. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse, dvs. skolens leder og souschef/viceinspektør, samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Stk. 16. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

 

VI. SKOLENS LEDER OG ØVRIGE PERSONALE

§ 7.

Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen.

Stk. 2. Skolens leder har ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3. Skolens leder og skolens øvrige personale er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.

 

VII. SKOLENS FORÆLDREKREDS OG FORÆLDRENES RETTIGHEDER

§ 8.

Forældrekredsen består af de personer, som har forældremyndigheden over skolens elever.

Stk. 2. Forældrenes rettigheder efter vedtægten og loven tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven. Skolen kan anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen, hvorved bemærkes, at forældremyndighedsindehavere altid har ret til at udøve deres rettigheder, uanset om de er optaget på listen.

§ 9.

Ordinært forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned.

Stk. 2. Forældrekredsmødet indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde skal mindst indeholde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsrapport til orientering.
  4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære forældrekredsmøde, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest ved indkaldelsen af forældrekredsmødet.

Stk. 5. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 6. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

Stk. 7. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 8. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i forældrekredsmøder og i givet fald hvilke personer.

Stk. 9. Der skal føres protokol over det på forældrekredsmøder vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 10. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

Stk. 11. Ekstraordinært forældrekredsmøde afholdes, når skolens bestyrelse beslutter det. Ekstraordinært forældrekredsmøde skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når en tredjedel af medlemmer af bestyrelsen eller en tredjedel medlemmer af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinært forældrekredsmøde.

 

VIII. ÅRSRAPPORT OG FORÆLDREKREDSENS OG DE ANSATTES INDBLIK I BUDGETTER, ÅRSRAPPORTER OG REVISIONSPROTOKOL

§ 10.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år i overensstemmelse med gældende regler udarbejdes en retvisende årsrapport, som i overensstemmelse med gældende regler underkastets betryggende revision af en revisor valgt af bestyrelsen.

§ 11.

Medlemmer af forældrekredsen og ansatte ved skolen har efter anmodning ret til at få indblik i budgetter og regnskaber, som bestyrelsen har godkendt, samt i revisionsprotokollen. Der er dog ikke ret til indblik i oplysninger, som er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til også at omfatte andre personer.

 

IX. TEGNINGSRET

§ 12.

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Tegningsretten kan ikke delegeres.

 

X. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT

§ 13.

Bestyrelsen og forældrekredsen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer.

Forældrekredsens beslutning træffes med simpel stemmeflerhed og skal træffes på to på hinanden følgende forældrekredsmøder med mindst 1 og højst 4 måneders mellemrum.

Stk. 2. Vedtægtsændringer har kun gyldighed, hvis de 1) indeholder oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen, 2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og 3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser med let læselig skrift f.eks. maskinskrift og 4) er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen.

 

XI. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

§ 14.  

Udenfor de tilfælde, hvor bestyrelsen efter loven skal drage omsorg for likvidation af skolen, træffer bestyrelsen i fællesskab med forældrekredsen beslutning om skolens nedlæggelse. Forældrekredsens beslutning skal træffes på to på hinanden følgende forældrekredsmøder med mindst 1 og højst 4 måneders mellemrum.

Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter formålet i henhold til lov om friskoler og private grundskoler, skal den nedlægges.

Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at give Ministeriet for Børn og Undervisning (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at orientere Ministeriet for Børn og Undervisning (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen), hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 6. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 7. Eventuelle overskydende midler skal med børne- og undervisningsministerens godkendelse anvendes til skolevirksomhed, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 8. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten.