Forventninger

Som ny skole har vi naturligvis nogle forventninger til det kommende samarbejde mellem lærere og elever og til samarbejdet mellem forældre og lærere. Vi har her samlet en række betragtninger, som skal opfattes som et oplæg, som vi til enhver tid gerne vil udfordres på.

Forventninger til 0. klasse til og med 6. klasse

At al dialog mellem både skole-hjem og elev-lærer foregår i en positiv tone, og at samarbejdet bygger på loyalitet og gensidig respekt og at vi som udgangspunkt går ud fra, at alle uoverensstemmelser kan løses i fællesskab.

Skolen tilbyder:
 • En åben og lydhør ledelse, som modtager henvendelser i en positiv ånd.
 • Velkvalificerede og engagerede lærere, der løbende opkvalificerer deres viden gennem efteruddannelse.
 • Kvalificerede vikarer i tilfælde af sygdom.
 • Undervisning på baggrund af et bredt udvalg af tidssvarende undervisningsmaterialer.
 • Undervisning i velfungerende fysiske rammer.
 • Et udfordrende og udviklende undervisningsmiljø.
 • Et bredt og meningsfyldt fritidstilbud.
 • Et tæt samarbejde mellem skole og hjem.
Skolens lærere:
 • Arbejder i overensstemmelse med skolens målsætning og værdigrundlag.
 • Har det daglige ansvar for undervisningen.
 • Orienterer hjemmene entydigt og tidligt vedr. elevernes eventuelle faglige, sociale eller personlige problemer.
 • Medvirker til at fremme et trygt, rart og givende miljø i klassen og på skolen som helhed.
 • Udarbejder i samarbejde med klassen sociale spilleregler for at opnå et godt og velfungerende læringsrum, hvor eleverne respekterer hinanden og viser hinanden hensyn.
 • Søger at styrke elevernes selvværd og selvtillid.
 • Arbejder for at fremme elevernes forståelse for demokrati.
 • Følger med i og forholder sig til den faglige og pædagogiske debat.
 • Udvikler vedvarende deres IT-kompetencer og tilstræber at udnytte teknologien optimalt i forhold til læring.
I forhold til eleverne forventer skolen:
 • At eleven tager et medansvar for egen skolegang.
 • At eleven er villig til at lære at tage ansvar ikke blot over for egen klasse, men også over for alle andre på skolen.
 • At eleven tager hensyn til andre elever og udviser ansvarlig social opførsel.
 • At eleven tiltaler både ansatte og andre elever i et høfligt og pænt sprog.
 • At eleven tager aktivt del i skolens demokrati.
 • At eleven føler sig medansvarlige for skolens bygninger, lokaler, inventarer og materialer.
 • At eleven kender skolens værdigrundlag.
I forhold til forældrene forventer skolen:
 • At forældrene er engagerede i deres barns skolegang, og at de opmuntrer og støtter deres barn i skolearbejdet.
 • At forældrene sørger for, at deres barn er opdraget til at tage hensyn til og udvise respekt for andre.
 • At forældrene lærer deres barn at tale pænt til og om hinanden.
 • At forældrene deltager aktivt i skolens arrangementer, såvel forældremøder som klassens sociale liv.
 • At forældrene går positivt ind i samarbejdet med skolen og de andre forældre i klassen.
 • At forældrene gradvis gør barnet mere selvstændigt og ansvarsbevidst.
 • At forældrene sørger for, at deres barn møder til tiden og er parat til at modtage undervisning. Det vil sige, at barnet er udsovet, har spist morgenmad, har fået en rolig morgen, har sin madpakke med, har lavet sine lektier og har sin taske pakket.
 • At forældrene i videst mulige omfang respekterer skolens ferieplan, således at ferie og lign. ligger uden for skoletiden.
 • At forældrene er bekendt med skolens målsætning og værdigrundlag.
Forventninger til 7. klasse til og med 9. klasse

At dialogen skole-hjem og elev-lærer foregår i en positiv atmosfære, og at samarbejdet bygger på loyalitet og gensidig respekt.

Skolen tilbyder:
 • En åben og lydhør ledelse, som modtager henvendelser i en positiv ånd.
 • Velkvalificerede og engagerede lærere, der løbende opkvalificerer deres viden gennem efteruddannelse.
 • Linjefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer i afgangsklasserne.
 • Kvalificerede vikarer i tilfælde af sygdom.
 • Undervisning på baggrund af et bredt udvalg af tidssvarende undervisningsmaterialer.
 • Undervisning i velfungerende fysiske rammer.
 • Et udfordrende og udviklende undervisningsmiljø.
 • Et bredt og meningsfyldt fritidstilbud.
 • Et tæt samarbejde mellem skole og hjem.
Skolens lærere:
 • Arbejder i overensstemmelse med skolens målsætning og værdigrundlag.
 • Har det daglige ansvar for undervisningen.
 • Orienterer hjemmene entydigt og tidligt vedr. elevernes eventuelle faglige, sociale eller personlige problemer.
 • Medvirker til at fremme et trygt, rart og givende miljø i klassen og på skolen som helhed.
 • Udarbejder i samarbejde med klassen sociale spilleregler for at opnå et godt og velfungerende læringsrum, hvor eleverne respekterer hinanden og viser hinanden hensyn.
 • Søger at styrke elevernes selvværd og selvtillid.
 • Arbejder for at fremme elevernes forståelse for demokrati.
 • Følger med i og forholder sig til den faglige og pædagogiske debat.
 • Udvikler vedvarende deres IT-kompetencer og tilstræber at udnytte teknologien optimalt i forhold til læring.
I forhold til eleverne forventer skolen:

At den enkelte elev deltager aktivt i undervisningen, og at de selv tager ansvar for at få det størst mulige udbytte af undervisningen

 • Planlægge og strukturere sin hverdag, så den passer til et aktivt skoleliv.
 • Møde til tiden, være velforberedt, huske sine ting, aflevere opgaver inden for tidsfristen.
 • Tage aktiv del i undervisningen, fx ved at tage noter og deltage i diskussioner.
 • Tage ansvar i gruppe- og projektarbejde.
 • Orientere sig om lektier og andre informationer i forbindelse med fravær.
 • Tage medansvar for skolens bygninger, lokaler, inventarer og materialer.
 • Være bekendt med skolens målsætning og værdigrundlag.

Skolen forventer, at den enkelte er med til at styrke samværet og fællesskabet samt respektere klassens sociale spilleregler.

I forhold til forældrene forventer skolen:
 • At forældrene er interesserede i deres børns skolegang og opmuntrer og støtter deres børn i skolearbejdet.
 • At forældrene hjælper deres børn med at strukturere hverdagen, så den kan forenes med et aktivt skoleliv.
 • At forældrene lærer deres barn at tage hensyn til andre og udvise ansvarlighed.
 • At forældrene deltager aktivt i skolens arrangementer, såvel forældremøder som klassens og skolens sociale liv.
 • At forældrene respekterer lærerens kompetencer og rolle som underviser.
 • At forældrene i videst mulige omfang respekterer skolens ferieplan, således at ferie og lign. ligger uden for skoletiden.
 • At forældrene er bekendt med skolens målsætning og værdigrundlag.
Forventningskatalog Hvidovre Privatskole
Den gode skoleledelse Den gode underviser Den gode elev Det gode hjem
Sikrer høj faglighed for alle Sikrer høj faglighed for alle elever og har fokus på elevers læring Er nysgerrig på at lære og udfordre sig selv Hjælper barnet med at lære og udfordre sig selv
Sikrer høj trivsel for alle Sikrer høj trivsel for alle elever så alle oplever tryghed og at være en del af fællesskabet Deltager aktivt i fællesskabet og giver plads til alle Støtter op omkring trivslen og fællesskabet i klassen og på skolen fx ved at deltage i møder og andre arrangementer
Er strategisk og effektiv Møder veloplagt og forberedt til tiden Møder veludhvilet og forberedt til tiden Sørger for at barnet møder veludhvilet og forberedt til tiden
Er positiv og udviser respekt over for skolens ansatte, elever og forældre Er positiv og udviser respekt for alle og ser den enkelte elev Er positiv og udviser respekt over for skolens ansatte og andre elever Er positiv og udviser respekt overfor skolens ansatte, elever og forældre
Er tydelig i sin ledelse,  præciserer skolens mål, visioner og retningslinjer Er tydelig i sin undervisning og ledelse af klassen fx ved gøre målene klare, tydeliggøre aftaler og retningslinjer Overholder aftaler og retningslinjer Hjælper barnet med at overholde retningslinjer og aftaler