MEDLEMMER AF BESTYRELSEN

Siv Sigvardsen

Formand
siv@hvidovre-privatskole.dk

Gyrithe Rosenlund

Næstformand
gyrithe@hvidovre-privatskole.dk

Kim Niemann

Forældrerepræsentant
kim@hvidovre-privatskole.dk

Elisabeth Sibbern

Forældrerepræsentant
Elisabeth@hvidovre-privatskole.dk

Zennia Larsen

forældrerepræsentant
Zennia@hvidovre-privatskole.dk

Nikou Norouzi Petersen

Forældrerepræsentant
nikou@hvidovre-privatskole.dk

Signe Williams Raun

1. suppleant

Vibeke Fries Gram

2. suppleant

DIVERSE INFO

Bestyrelsen afholder ca. 10 ordinære bestyrelsesmøder om året. Der afholdes forældrekredsmøde i slutningen af april måned, hvortil der sendes indkaldelse ud via ForældreIntra.
Årsregnskaber, budgetter og referater fås ved henvendelse til administrationen.

Ordinært forældrekredsmøde afholdes tirsdag 30. april 2024 / kl. 18 – 20.30 i Multihallen. Der er sendt indkaldelser ud til alle medlemmer på Forældreintra. 

Ordinært forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemsteds-kommunen inden udgangen af april måned.
Stk. 2. Forældrekredsmødet indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde skal mindst indeholde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsrapport til orientering.
  4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære forældrekredsmøde, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest ved indkaldelsen af forældrekredsmødet.
Stk. 5. Hvert medlem har én stemme.
Stk. 6. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.
Stk. 7. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 8. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i forældrekredsmøder og i givet fald hvilke personer.
Stk. 9. Der skal føres protokol over det på forældrekredsmøder vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.
Stk. 10. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældre-kredsen ønsker det.
Stk. 11. Ekstraordinært forældrekredsmøde afholdes, når skolens bestyrelse beslutter det. Ekstraordinært forældrekredsmøde skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når en tredjedel af medlemmer af bestyrelsen eller en tredjedel medlemmer af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinært forældrekredsmøde.

Læs vedtægter her