Værdigrundlag for Hvidovre Privatskole

Faglighed

Der arbejdes med tydelige og høje faglige forventninger til den enkelte elev. Derudover følges den enkelte elevs progression løbende, så det sikres, at alle elever lærer mest muligt.

I praksis betyder dette:
Undervisningen differentieres, så alle børn bliver mødt på det niveau, de er. Et skolefag er ikke kun bogligt, men også i høj grad praktisk anvendeligt. Der arbejdes derfor med at variere undervisningen, således at der både anvendes traditionelle undervisningsformer, digitale læremidler, fysisk aktivitet samt forskellige praktiske opgaver. Vi tager udgangspunkt i stamklasser, men eleverne kan også blive grupperet anderledes i henhold til deres faglige og sociale niveau. Vi har en klassekvotient på maks. 24 elever, således at der er god tid til den enkelte elev. Desuden vægtes det højt, at eleven udvikler evnen til selv at kunne tænke over egen læring og forholde sig til sit eget faglige standpunkt og kunne forklare det til læreren med støtte fra skole og hjem.

Vi forventer at forældrene støtter op om at børnene i perioder kan blive undervist sammen med yngre og/eller ældre elever. Ydermere forventes det, at der i hjemmet er en naturlig interesse og deltagelse i barnets lektielæsning, for at bidrage til en fælles forståelse forældre og skole imellem for barnets niveau fagligt såvel som socialt.

Respekt for hinanden

Samarbejde, tolerance og gensidig respekt spiller en vigtig rolle på skolen. Vi fokuserer på udvikling af fælleskabet, og at der udvises gensidig respekt blandt elever, lærere og forældre.

I praksis betyder dette:
Skolen arbejder med gensidig respekt og den gode omgangstone – alle taler pænt til hinanden. Der gives plads til alle, og mangfoldighed ses som en resurse. Skolen retter fokus på hinandens styrker, og bruger dem aktivt i alle konstellationer. Skolen kendetegnes ved kommunikation og dialog med sine omgivelser, brugere, forældre, elever og lokalsamfundet. Skolen vægter skole-hjemsamarbejdet højt, og der afholdes to årlige forældremøder og to årlige forældre-elevsamtaler.

Vi forventer at forældrene altid omtaler skolen i positive vendinger over for børnene, samt at de bidrager til opdragelsen af barnet i forhold til ovenstående. Vi forventer, at forældrene ikke kun tager vare på eget barn, men tager ansvar for alle børn på skolen. Derudover skal forældrene tage aktiv del i forældrenetværket samt deltage i møder og arrangementer.

Tryghed og gode rammer

Vi lægger vægt på at skolen gennem organisering, gode traditioner og synlige regler og rutiner hjælper eleverne til at få en overskuelig og tryg skolegang.

I praksis betyder dette:
Vi sætter dannelse af traditioner højt fx er der en årlig julefest, fastelavnsfest m.m. Derudover udarbejdes der tydelige regler for hele skolen og for de enkelte klasser, og elever og forældre involveres i dette. Genkendelighed og forudsigelighed spiller en vigtigt rolle og de gode rutiner trænes på forskellig vis.

Vi forventer at forældrene løbende orienterer sig og følger med i, hvad der sker i skolen. Vi forventer at forældrene støtter 100% op om skolen ved at forældrene deltager i alle arrangementer, og at forældrene er katalysatorer for efterlevelsen af skolens regler og normer.

VISION

Vi ønsker at give vores elever de bedste muligheder for at få mest muligt ud af deres potentiale, når de forlader Hvidovre Privatskole og skal ud i verden.

MISSION

Hvidovre Privatskole tilbyder undervisning af særdeles høj faglig kvalitet, der understøtter elevens personlige og sociale udvikling fra børnehaveklasse til 9. klasse.
Nedenstående områder kendetegner Hvidovre Privatskoles værdigrundlag

Ansatte
● Vi sikrer høj faglighed gennem kontinuerlig uddannelse af personale.
● Personalet er fleksibelt, åbne, imødekommende, anerkendende, engagerede,  hjælpsomme og positive.

Undervisning
● Stamklasser med maksimum 24 elever, så der er tid til den enkelte elev. Varieret  undervisning, traditionel samt samtidsorienteret undervisning med digitale læremidler  og fysisk aktivitet. Målstyret læring og differentiering så alle bliver mødt på sit niveau.  Boglig og praktisk læring. Temauger på tværs af klasser. Ture ud af huset.
● Det vægtes at eleven er selv­reflekterende over egen læring og faglige standpunkt  med hjælp fra lærere og hjem.

Trivsel
● Vi vægter god struktur og dialog i det daglige.
● God adfærd, empati, ansvarlighed, gensidig respekt og tolerance sikrer at vi har god  og høj faglig og social trivsel.
● Tydelige rammer og regler.
● Fokus på fællesskabet og individet.

Kreativitet og professionalisme
● Vi er nytænkende og up­to­date i såvel de kreative fag som i de faglige traditionelle.  Vi udvikler os ­ elever og lærer hele tiden, og alle har mulighed for at tilegne sig viden  og færdigheder. Vi er resultatorienterede og professionelle.