Almindelige informationer
Skolen har brug for at indhente personoplysninger om elever og forældre i forbindelse med indmeldelse. Skolen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens forpligtelser som skole.

Overordnet indsamler skolen almindelige personoplysninger om en elev som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, sygedage og andre nødvendige oplysninger for at drive skoletilbuddet.

Skolen har dog også brug for at indhente elevens CPR-nr. Når skolen indsamler CPR-nr. på eleven, skyldes det bl.a. skolens forpligtelser over for Undervisningsministeriet i forhold til at kunne søge tilskud, og at Undervisningsministeriet skal kunne kontrollere, at eleven ikke er registeret på flere skoler.

Skolen indsamler også almindelige personoplysninger om forældre. Dette gør skolen for at sikre sig nødvendige oplysninger i forhold til, hvem der har forældremyndigheden og for bl.a. at kunne informere om skolens og elevens forhold.

Skolen har som udgangspunkt brug for følgende oplysninger om eleven og dennes forældre:
Data om elev
Navn, bopælsadresse, CPR-nr., evt. elevmobil, tidligere skole/institution, oplysning om nuværende/tidligere tilknytning til PPR.

Data om mor og far
Navn, folkeregisteradresse, CPR-nr. telefon (privat samt arbejde), e-mailadresse, forældremyndighed.

Skolens oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger

Hvidovre Privatskole er etableret på følgende adresse:
Gungevej 2
2650 Hvidovre

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vi kan kontaktes på telefonnummer 5555 2650 samt på e-mailadresse mail@hvidovre-privatskole.dk
Skolens CVR. nr. er 36355344

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine og dit barns personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af lov om friskoler og private grundskoler mv. og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud. Vi indhenter også personoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, fordi lovgivningen kræver det, og vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til den kontrakt, som vi har med disse.

Kategori af personoplysninger
Overordnet behandler vi alene almindelige oplysninger som f.eks. navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som f.eks. helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

Modtagere eller kategori af modtagere
Som udgangspunkt er det alene skolen, der anvender de personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre.

Skolen har retningslinjer for hvilke konkrete personoplysninger, der anvendes, og hvornår en medarbejder evt. har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens ledelse og administrative personale, som har adgang til alle oplysninger, hvorimod klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for.

Vi videregiver oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne/lovgivningen.

Skolen bruger dog også eksterne leverandører i forhold til f.eks. elektronisk behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

Opbevaring af personoplysninger
Skolen opbevarer elev- og forældreoplysninger i henhold til lovgivningen og gældende retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt personoplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen. Eksamensbeviser opbevares dog for tid og evighed i henhold til lovgivningen.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Tilbagetrækningen af samtykke kan have indvirkning på skolens arbejde og lovmæssige forpligtelser, og kan bevirke at samarbejdet mellem forældre og skole må afbrydes.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesregler har en registreret person en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Skolen kan i særlige tilfælde enten afvise en anmodning fra en registreret eller opkræve et rimeligt gebyr for besvarelse af anmodningen, hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, især fordi den gentages.

2. Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

6. Ret til at transmittere
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.