STUDIETID

Hvidovre Privatskole havde sidste år en traditionel lektiehjælpsordning, der var frivillig for eleverne. Tilbuddet blev løbende evalueret både blandt personalet og i bestyrelsen. Personalegruppen har i flere omgange arbejdet med at forbedre lektieordningen og drøftet mål, indsats og udbytte ud fra den eksisterende forskning og i samarbejde med lektieforsker Flemming B. Olsen.

På baggrund af behandling i både personalegruppen og bestyrelsen, blev lektieordningen justeret flere gange i løbet af skoleåret. Alligevel har det ikke været muligt at opnå et tilstrækkelig stort fagligt udbytte især, ikke i relation til den store mængde lærerressourcer, skolen har brugt på ordningen. De ressourcer vil vi gerne bruge til at skabe et større fagligt udbytte – og for alle elever.

Den nye studietid:

På den baggrund iværksætter vi i dette skoleår en ny fordybelsesordning, som vi kalder studietid.

Formålet med den nye studietid er:

  • at give ekstra tid og ressourcer for at støtte op om elevernes faglige læring i undervisningsforløbene på skolen.
  • at skabe mulighed for at eleverne kan fordybe sig yderligere i de små og store faglige projekter, som er en del af undervisningen, men som kræver yderligere og evt. differentieret støtte fra professionelle voksne.
  • at tilbyde yderligere læringsoplevelser i det eksisterende årgangs- og klassefællesskaber.

Studietid er obligatorisk for alle elever fra 2. klasse og lagt ind som en del af det fagopdelte skema.

Hjemmearbejde:

Som supplement til Studietid fortsætter vi med hjemmearbejde, som er velkendt fra det første skoleår. Der vil være flere forskellige typer af hjemmearbejde. Det vil altid dreje sig om de opgaver, som vi er sikre på, at eleverne er i stand til at løse på egen hånd. Det handler dels om repetition og træning, men også om opgavetyper, der handler om at udføre konkrete handlinger og indsamle data, fx optællinger i hjemmet eller at udspørge bedsteforældre om deres barndom.

Som noget nyt vil vi undersøge mulighederne for at arbejde med hjemmearbejde i form af ”Flipped Classroom”, en form for hjemmearbejde, som der de seneste år er gjort gode erfaringer med, både herhjemme og i udlandet. ”Flipped Classroom” betyder, at eleverne hjemme ser læreren, som på en lille video gennemgår morgendagens faglige tema; introduktion til brøker, en analysemodel eller nye engelske gloser osv. På skolen arbejder eleverne så med diverse opgaver i relation til lærerens gennemgang på videoen, samtidig med at læreren kan hjælpe med opgaveløsningen.

Opgaver, der kun kan løses i fællesskab og samarbejde med andre, vil vi arbejde med i studietiden her på skolen.

Vi ser meget frem til den nye studietid og vil fortsat sikre løbende evaluering af ordningen. Det er vores privilegium som fri skole at afprøve og udvikle undervisningsformer, der ikke nødvendigvis ligner folkeskolen. Det er også vores ambition, at gøre dette på baggrund af relevant forskning og erfaring og dermed skabe det bedste skoletilbud for vores elever. Det er med den intention, at vi iværksætter studietiden i dette skoleår.